1.Definitie

1.1 “Opdracht” : de opdracht van opdrachtgever aan Weemaes TechNic tot het verrichten van technische werkzaamheden en diensten, onder meer doch niet uitsluitend aan automobielen.

1.2″Opdrachtgever” : de partij die kenbaar heeft gemaakt aan Weemaes TechNic een opdracht te willen geven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.

1.3 “Opdrachtnemer”: eenmansbedrijf Weemaes TechNic gevestigd in Hulst (KvK nummer 93640641)

1.4″Honorarium” : de door de opdrachtgever te verrichten totale betalingen aan Weemaes TechNic bestaande uit een vast uurtarief, zoals overeengekomen in de offerte of opdrachtbevestiging.

2. Toepasselijkheid

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Weemaes TechNic en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2    Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn, voor zover strijdig met voorwaarden van Weemaes TechNic niet van toepassing, tenzij deze door Weemaes TechNic uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.      Totstandkoming van de overeenkomst

3.1    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten tot dienstverlening op het hierna in artikel 5.1 omschreven gebied met Weemaes TechNic. De toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2    Door het verlenen van een opdracht aan Weemaes TechNic verklaart de opdrachtgever zich met inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.

3.3    Verlening van de opdracht vindt plaats na retour ontvangst van een voor akkoord ondertekende offerte of (mondelinge) opdrachtbevestiging door de opdrachtgever of (mondelinge) opdrachtbevestiging door Weemaes Tecnic.

4.      Honorarium

4.1    Het honorarium van Weemaes TechNic wordt per uur of per opdracht na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en Weemaes TechNic hierover andere afspraken hebben gemaakt. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

4.2    Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatshebben zonder aftrek, compensatie, schuldverrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

4.3    Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan Weemaes TechNic nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Een dergelijke opschorting ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen.

5.      Werkzaamheden

5.1    Weemaes TechNic verricht werkzaamheden c.q. diensten op het gebied van technische ondersteuning, onder meer doch niet uitsluitend met betrekking tot hersteloperaties van automobielen.

5.2    Weemaes TechNic bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, maar neemt daarbij de wensen van opdrachtgever zoveel mogelijk in acht.

5.3    Weemaes TechNic kan pas meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen, nadat opdrachtgever hiertoe mondeling of schriftelijk toestemming heeft verleend.

5.4    Indien Weemaes TechNic onderdelen moet aanschaffen welke meer bedragen dan € 500 zal opdrachtgever, voordat de werkzaamheden door Weemaes TechNic aanvangen, deze vergoeden aan opdrachtnemer.

5.5    Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wil betrekken, zal hij daartoe eerst overgaan nadat hierover met Weemaes TechNic overeenstemming is bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Weemaes TechNic.

5.6    Weemaes TechNic zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever vastgelegde afspraken en procedures.

5.7    Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaats hebben, kan Weemaes TechNic de activiteiten die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase mondeling of schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.      Medewerking door opdrachtgever

6.1    Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Weemaes TechNic overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig, afhankelijk van de opdracht, in de gewenste vorm en op de juiste wijze beschikbaar te stellen.

6.2    Opdrachtgever is gehouden Weemaes TechNic tijdig te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

6.3    Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Weemaes TechNic ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze afkomstig zijn van derden.

6.4    Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de door Weemaes TechNic te verlenen diensten.

7.      Levertijden

7.1    Omdat de duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die door opdrachtgever wordt verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

8.      Ontbinding

8.1    Wanneer opdrachtgever jegens Weemaes TechNic met enige verplichting, uit welke hoofde dan ook, in gebreke blijft, is Weemaes TechNic gerechtigd de naleving van alle jegens opdrachtgever bestaande verplichtingen, uit welke hoofde dan ook, op te schorten totdat opdrachtgever het verzuim heeft hersteld.

8.2    Daarnaast zal Weemaes TechNic, wanneer opdrachtgever als bovenomschreven na  tweemaal sommatie in gebreke blijft, of wanneer opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of tegen hem faillissement wordt aangevraagd, gerechtigd zijn alle overeenkomsten, waaruit nog niet door Weemaes TechNic vervulde verplichtingen jegens opdrachtgever voortvloeien, te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en de wederpartij voor de daaruit voor Weemaes TechNic voortvloeiende schade aansprakelijk stellen.

9.      Overmacht

9.1    Indien de uitvoering van de werkzaamheden Weemaes TechNic door overmacht wordt verhinderd, kan Weemaes TechNic de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat bedoelde overmacht haar invloed niet langer doet gelden, of de overeenkomst annuleren, met dien verstande, dat na een aanvankelijk besluit tot opschorting alsnog tot annulering kan worden overgegaan.

9.2    Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de (tijdige) nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever niet kan worden verlangd.

10.    Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Weemaes TechNic is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Weemaes TechNic van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Weemaes TechNic voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Er geldt een beperking tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van Weemaes TechNic wordt uitbetaald. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Weemaes TechNic onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Weemaes TechNic voor de daaruit voortvloeiende schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Weemaes TechNic die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden blijft de aansprakelijkheid van Weemaes TechNic beperkt tot maximaal het bedrag dat Weemaes TechNic voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen, tenzij er van de zijde van Weemaes TechNic sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

11.    Wijzigingen en meerwerk

11.1  Weemaes TechNic zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien het tijdstip van voltooiing der dienstverlening vertraging zal opleveren.

11.2. Indien voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Weemaes TechNic opdrachtgever tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken diensten tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

12.    Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Weemaes TechNic waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

12.2  Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg.